عهد نامه ی شهید علمدار

               

 

 قانون اول

 

بارالها اعتراف می کنم به اینکه قرآن را نشناختم و به قرآن عمل نکردم.
*حداقل روزی ده آیه از قرآن باید بخوانم و اگر روزی کوتاهی کردم و به هر دلیلی نتوانستم این ده آیه را بخوانم روز بعد باید یک جزء کامل بخوانم*


قانون دوم


پروردگارا اعتراف می کنم به اینکه نمازهایم را بی معنی خوانده ام و حواسم جایی دیگر بود در نتیجه دچار شک در نماز شدم.
*حداقل روزی دو رکعت نماز قضا بخوانم اگر روزی به هر دلیلی نتوانستم این دو رکعت نماز را بخوانم روز بعد باید نماز قضای یک ۲۴ ساعت ( ۱۷ رکعت ) بخوانم

 

 

قانون سومخدایا اعتراف می کنم به اینکه مرگ را فراموش کردم و عهد کردم مواظب اعمالم باشم ولی نبودم.
*حداقل هر شب قبل از خواب باید دو رکعت نماز تقرب بخوانم، اگر به هر دلیلی نتوانستم این دو رکعت را به جا آورم باید مقداری صدقه بدهم و 8 رکعت نماز قضا بخوانمقانون چهارمخدایا اعتراف می کنم به اینکه شب با یاد تو نخوابیدم و بهر نماز شب هم بیدار نشدم.
*حداقل در هفته دو شب باید نماز شب بخوانم و بهتر است سه شنبه و جمعه باشد. اگر به هر دلیلی نتوانستم شبی را به جا آورم باید برای هر شب مقداری صدقه بدهم و 11 رکعت نماز را به جا آورم

 

قانون پنجم


خدایا اعتراف می کنم به اینکه خدا را در همه ی کارهایم دخالت ندادم و برای عزیز کردن خودم کار کردم.
*حداقل در هر هفته باید دو صبح زیارت عاشورا و صبح جمعه سوره ی الرحمن را بخوانم، اگر به هر دلیلی نتوانستم زیارت عاشورا بخوانم هفته بعد 4 صبح زیارت عاشورا و یک جزء قرآن بخوانم و اگر صبح جمعه ای نتوانستم سوره الرحمن بخوانم باید قضای آن را در اولین فرصت به اضافه دو حزب قرآن بخوانم*قانون ششم


حداقل باید در آخرین رکوع و در کلیه ی سجده های نماز واجب صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بفرستم.
*اگر به هر دلیلی نتوانستم این اعمال را انجام دهم باید به ازای هر صلوات مقداری صدقه و 100 صلوات بفرستم*

 

قانون هفتم

حداقل باید در هر ۲۴ ساعت هفتاد بار استغفار کنم.
*اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را به جا آورم در ۲۴ ساعت بعدی باید ۳۰۰ بار استغفار کنم*قانون هشتم


هر کجا که نماز را تمام می خوانم باید در هفته دو روز را روزه بگیرم بهتر است دوشنبه و پنجشنبه باشد.
*اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا آورم در هفته بعد به ازای هر روز ۳ روز و به ازای هر روز مقداری صدقه بپردازم

 

قانون نهم


در هر روز باید ۵ مسئله از رساله امام را بخوانم.
*اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را به جا آورم روز بعد باید ۱۵ مسئله بخوانم*قانون دهم

-در هر ۲۴ ساعت باید ۵ بار تسبیحات حضرت زهرا (س) برای نماز یومیه و دو بار هم قضا به جا آورم ...

پایان

/ 0 نظر / 18 بازدید